آقای علی الماسی

Ali Almasi

استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181305)

47
44
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی