خانم دکتر زیبا جم زاد

Dr. Ziba Jamzad

استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (485753)

11
123
82
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی