مقالات دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی، دوره 10، شماره 20

تاریخ نمایه سازی مقالات: 30 آبان 1401 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 154