مقالات دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی، دوره 12، شماره 24

تاریخ نمایه سازی مقالات: 23 خرداد 1403 - تعداد نمایش اطلاعات ژورنال: 42