آقای مسعود شفیعی

Masoud Shafiee

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176207)

76
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی