مقالات مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، دوره 20، شماره 4