آقای دکتر علی علیزاده علی آبادی

Dr. Ali Alizadeh Aliabadi

دانشیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

Researcher ID: (412168)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.