ارائه الگوی راهبردی اداره امور کشاورزی از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایتفقیه و قانون اساسی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 293

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SNDU-15-67_014

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

نقش حساس و اساسی کشاورزی در امنیت غذایی و ملی و تولید درآمد ناخالص کشور و نقش حیاتی این درآمد در بیلان بودجهای، باعث شده است تا متصدیان سیاستگذاری کشور نسبت به بخش کشاورزی توجه ویژهای را اعمال نمایند.هدف از این تحقیق، دستیابی به الگویی مدون و راهبردی است که بتواند اداره امور کشاورزی کشور را از طریق تدوین تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان ولایتفقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تامین نماید. این تحقیق که از نوع کیفی است، به دنبال آن است تا با استفاده از روش داده بنیاد به این سوال اصلی که الگوی راهبردی مدون در حوزه «اداره امور کشاورزی» بر اساس گفتمان ولایتفقیه و قانون اساسی در جمهوری اسلامی چیست؟ پاسخ دهد. در این راستا نمونهای متشکل از ۲۴ نفر از خبرگان و صاحبنظران ارشد بخش کشاورزی در انتخابی هدفمند مورد مصاحبه عمیق قرار گرفته و دادههای گردآوری شده بر اساس نظریه داده بنیاد بعد از تبدیل به کد، مفهوم و مقولات در قالب عوامل علی، محوری ، زمینه ای ، واسطه ای، الزامات راهبردی و پیامدها، دسته بندی شده که با درنظر گرفتن ملاحظاتی چند به منظور کسب روایی و پایایی، با رسیدن به کفایت تئوریک ، الگوی پارادایمی پیاده سازی اداره امور کشاورزی به دست آمد.یافته های حاصل از تحقیق بیانگر این مسئله است که اداره امور کشاورزی، باید بر اساس حفظ منابع پایه کشاورزی و توسعه پایدار کشاورزی  باید در راس امور مهم کشور قرار گیرد.

نویسندگان

سید موسی خادمی

استادیار مدیریت راهیردی دانشگاه پیام نور

محسن مرادیان

استادیار امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

علی علیزاده علیآبادی

دانشیار بیماریشناسی گیاهی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

مجتبی پالوج

استادیار مدیریت راهیردی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

محمد حسین نیکخواه

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی پدافند غیرعامل دانشگاه عالی دفاع