ارزیابی مزرعه ای واکنش ارقام مختلف گندم به باکتری Xanthomonas translucens pv . cerealis عامل بیماری باکتریایی نواری غلات در همدان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 803

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NACONF10_164

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

چکیده مقاله:

جهت تعیین واکنش ارقام مختلف گندم به بیماری باکتریایی نواری گندم، 44 رقم تجاری گندم نان و دوروم ، تعداد 39 لاین امید بخش گندم متعلق به اقلیم های مختلف کشور دریافتی از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در مزرعه آزمایشی ایستگاه تحقیقاتی اکباتان (شهرستان همدان هرکدام در دو ردیف یک متری در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار کاشته شدند. سپس در سه نوبت ( هنگام پنجه زنی، پس از به ساقه رفتن و هنگام شروع به خوشه رفتن) با سوسپانسیون باکتری (جدایه های منطقه با غلظت 108cfu باروش پاشش، مورد آلوده سازی قرار گرفتند. پانزده روز پس از آلوده سازی بوته ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. بوته ها براساس میزان آلودگی سطح برگهایشان ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون LSD در سطح احتمال 5٪ انجام شد.

نویسندگان

عزیز باقری

مربی پژوهشی، بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

علی علیزاده علی آبادی

دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،تهران، ایران