معرفی روشی جدید جهت غربال ریزوباکترهای القاء کننده مقاومت سیستمیک در گیاه

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 504

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

BIOCONF19_495

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین وقایعی که بعد از القای مقاومت سیستمیک در گیاهان رخ می دهد، افزایش تولید اتیلن گیاه است. با توجه به این پدیده در این بررسی روشی ساده جهت غربال ریزوباکترهای القاء کننده مقاومت سیستمیک در گیاه گندم ارایه شد. از آنجایی که سودوموناس های فلورسنت تولید کننده سیدروفور اهمیت بیشتری در القای مقاومت سیستمیک دارند، این دسته باکتری ها از بین باکتری های جداسازی شده با روش سری رقت از نمونه های گیاهی و خاک اطراف ریشه گیاهان مزارع شمال غرب کشورانتخاب شدند. برای انجام این زیست سنجی، ریشه های گیاهان گندم دو هفته ای با ایزوله های مختلف سودوموناس های فلورسنت مایه زنی شدند. سه روز بعد از نگهداری آنها در شرایط مشابه، قطعات کوچکی (نیم در نیم سانتیمتر) از برگ های تیمارهای مختلف نمونه گیری شدند و به لوله های آزمایشی با نیم میلی لیتر سوسپانسیون Xanthomonas translucenspv. cerealis (XTC) منتقل شد و بعد از سه ساعت میزان اتیلن تولید شده توسط آنها با روش کروماتوگرافی گازی اندازه گیری شد. گیاهانی که با بعضی از ایزوله های ریزوباکتر ( 4 مورد از بین 37 ایزوله) تیمار شده بودند بعد از قرار گرفتن در سوسپانسیون باکتری XTC مقادیر زیادی اتیلن تولید کردند. این ایزوله ها در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفتند تا قابلیت آنها در افزایش مقاومت گیاه گندم نسبت به بیماری نواری برگ گندم مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که از بین این ایزوله ها، ایزوله 85A توانست به صورت معنی داری باعث کاهش بیماری نواری برگ باکتریایی گندم شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

وحید فلاح زاده ممقانی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علی علیزاده علی آبادی

موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

اکبر شیرزاد

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان