غربال سودومونادهای فلورسنت بر پایه تولید سیدروفور و القای تولید اتیلن گیاه برای القای مقاومت سیستمیک علیه بیماری باکتریایی نواری برگ گندم

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 545

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJPPS-47-2_010

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر سودومونادهای فلورسنت القاء کننده مقاومت سیستمیک در کنترل بیماری باکتریایی نواری برگ گندم بررسی شد. با توجه به اهمیت سیدروفور )سیدروفور( تولیدشده توسط این باکتری ها در القای مقاومت سیستمیک، محیط کشت CAS آگار ) chrome azurol S ( برای غربال باکتری هایی با بیشترین توان تولید سیدروفور استفاده شدند. از بین 200 جدایه که از گندمزار مختلف استان هایشمال غرب کشور جداسازی شدند، 37 جدایه توانایی بالایی در تولید سیدروفور داشتند و هاله ای با قطر بیش از 15 میلی متر روی محیط CAS ایجاد کردند. این جدایه ها با آزمون تولید اتیلن بررسی شدند تا جدایه هایی که قابلیت القای مقاومت سیستمیک روی گندمرا دارند غربال شوند. از بین این جدایه ها تنها چهار جدایه واکنش پذیری گیاه نسبت به Xanthomonas translucens pv. cerealis (XTC) را افزایش دادند و غلظت اتیلن تولیدشده در قطعه های برگی گیاهان تیمارشده با این جدایه ها بیش از 2 پیکومول بر میلی لیتر هوا بود. تاثیر این جدایه ها روی بیماری نواری برگ گندم در شرایط اتاقک کشت بررسی و مشخص شد که تنها جدایه 58A می تواند به صورت معنی داری این بیماری را کاهش دهد. بررسی تغییرپذیری آنزیمی بوته های تیمارشده با این جدایه در طول فرآیند بیماری زایینشان داد که حضور این جدایه در ریشه های گندم تاثیری بر میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز ) PO ( و فنیل آلانین آمونیالیاز ) PAL ) در بخش هوایی آن ندارد، اما پس از مایه زنی بیمارگر فعالیت هر دو آنزیم افزایش پیدا کرد.

نویسندگان

وحید فلاح زاده ممقانی

استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

علی علیزاده علی آبادی

دانشیار، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

اکبر شیرزاد

دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران