مقالات مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، دوره 2، شماره 1