مقالات مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، دوره 9، شماره 1