مقالات مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 1، شماره 4