مقالات مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 2، شماره 8