مقالات مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 6، شماره 23