مقالات مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 3، شماره 13