مقالات فصلنامه مدیریت زنجیره تامین، دوره 19، شماره 58