آقای دکتر سیدمحمدتقی فاطمی قمی

Dr. .S. M. T Fatemi Ghomi

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176462)

97
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی