آقای دکتر عیسی نخعی کمال آبادی

Dr. Isa Nakhai Kamalabadi

استاد گروه مهندسی صنایع دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان

Researcher ID: (382645)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.