مدل سازی و حل تحلیلی مساله برنامه ریزی ظرفیت و زمانبندی تولید یکپارچه : استخراج کران پائین و طراحی یک الگوریتم شاخه و کران کارا

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 633

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJIE-24-2_001

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393

چکیده مقاله:

برنامه ریزی ظرفیت تولید و زمانبندی تولید جزئی از فرایند تصمیم گیری در زنجیره تامین بسیاری از صنایع ساخت و خدماتی محسوب می شوند که نقش مهمی را در برآورده سازی نیازهای مشتریان و ارتقای سطح خدمت دهی به مشتریان ایفا می نمایند . از آنجائی که این دو فرایند در دو سطح متفاوت از زنجیره تامین عمل می نمایند (برنامه ریزی ظرفیت در سطح تاکتیکی و زمانبندی تولید در سطح عملیاتی ) ، لذا معمولاً تصمیمات مربوط به این دو حیطه نیز مستقلاً و جدای از هم اتخاذ می شود. در چنین شرایطی شدنی بودن تخصیص ظرفیت انجام شده در سطح تاکتیکی، زمانی که برنامه به صورت عملیاتی وارد کارگاه می شود ، به عنوان یکی از چالش های اصلی این رویکرد تصمیم گیری مجزا ، مطرح است . لذا در این تحقیق ، پس از مدلسازی یکپارچه مساله برنامه ریزی ظرفیت تولید و مساله زمانبندی تولید دو ماشینه ، به ارائه یک رویکرد حل تحلیلی پرداخته می شود . در راستای کمینه سازی حداکثر زمان تکمیل سفارشات ، مفهومی تحت عنوان «زوج سفارش» تعریف ، و الگوریتمی جهت تعیین زوج سفارشات بهینه بر مبنای مساله تخصیص متقارن ارائه می شود . سپس در راستای تعیین توالی بهینه ی زوج سفارشات ، الگوریتم شاخه و کرانی بر مبنای سه کران پائین پیشنهادی و همچنین دو استراتژی جستجوی عمق اول و سطح اول ، طراحی و در راستای افزایش کارآیی آن تعدادی ویژگی ریاضی اثبات ، و براساس آنها تعدادی قاعده چیرگی جه مساله استخراج شده است . همچنین جهت تعیین مقادیر تخصیص ظرفیت به عملیات ، یک الگوریتم جستجوی همسایگی طراحی و براساس ویژگی های ساختاری مساله بهبود داده شد .

نویسندگان

هادی مختاری

دانشجوی دوره دکتری تذصصی مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

عیسی نخعی کمال آبادی

استاد دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا امین ناصری

دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس