آقای دکتر عبدالستار صفائی

Dr. Abdolsatar Safaii

استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182352)

44
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی