آقای دکتر مهدی سیف برقی

Dr. Mehdi Saif Berri

دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه الزهرا

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183682)

47
38
28
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی