مقالات فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، دوره 3، شماره 12