ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

ژورنالها و مجلات مهندسی رسانه

International Studies in Communication and Media

حوزه های تحت پوشش:مهندسی رسانه, علوم اجتماعی


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2676-4091
شاپای الکترونیک: 2676-4083

Communicatin Research

حوزه های تحت پوشش:مهندسی رسانه


ترتیب انتشار:فصلی
شماره استاندارد: 2538-2977
شاپای الکترونیک: 2538-2985
شماره استاندارد: 2538-2209
شاپای الکترونیک: 2476-6550
شاپای الکترونیک: 2746-4140
شماره استاندارد: 1025-2495
شاپای الکترونیک: 1735-9244
شماره استاندارد: 2322-1437
شاپای الکترونیک: 2345-2773
پشتیبانی