مقالات فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره 9، شماره 1