خانم دکتر فاطمه دهقان فاروجی

Dr. Fatemeh Dehghan Farooji

عضو هیات علمی بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (291944)

2
8
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی