مقالات فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره 11، شماره 3