مقالات فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران، دوره 7، شماره 3