مقالات فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 2، شماره 6