مقالات فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، دوره 1، شماره 1