مقالات فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 3، شماره 4