نقش ظرفیت جذب در ارتقاء دو سوتوانی نوآوری (اکتشافی و بهره بردارانه)

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 614

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JTDM-3-4_003

تاریخ نمایه سازی: 2 آبان 1396

چکیده مقاله:

یکی از عوامل مهم موفقیت بنگاه، میزان نوآوری های ارایه شده به بازار می باشد. بخشی از نوآوری می تواند بهره بردارانه جهت استفاده از قابلیت های موجود و افزایش کارایی بنگاه در کوتاه مدت؛ و بخشی از آن می تواند اکتشافی جهت افزایش انعطاف پذیری در مواجهه با تغییرات محیط در بلند مدت باشد. از آنجاکه ظرفیت جذب بالقوه و تحقق یافته می تواند تاثیر متفاوتی بر نوآوری بهره بردارانه و اکتشافی داشته باشد، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط دو سازه دوسوتوانی و ظرفیت جذب جهت کشف روابط ابعاد آنها با یکدیگر انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-همبستگی، و از نظر شیوه جمع آوری داده ها پرسش نامه ای است. به منظور آزمون فرضیات در صنایع وزارت دفاع 90 پرسشنامه در بنگاه های زیرمجموعه و تامین کنندگان آنها جمع آوری شد. نتایج نشان داد که ظرفیت جذب تحقق یافته پیشنیاز نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه بوده و همچنین ظرفیت جذب بالقوه در رابطه بین ظرفیت جذب تحقق یافته و نوآوری اکتشافی نقش تعدیل کنندگی مثبت و در رابطه بین ظرفیت جذب تحقق یافته و نوآوری بهره بردارانه نقش تعدیل کنندگی منفی دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا بوشهری

عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

ابوالفضل باقری

عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

سید کمال طباییان

عضو هییت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

کاوه نامور

دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر