خانم دکتر پریسا ریاحی

Dr. Parisa Riahi

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

Researcher ID: (417782)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.