مقالات فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 1، شماره 3