مقالات فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 11، شماره 1