هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 685

فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJCR-1-3_008

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1395

چکیده مقاله:

هویت اجتماعی و هویت فرهنگی از جمله ابعاد مهم هویتی هستند که به دلیل ماهیت و محتوایی که دارند،شاید بتوان آنها را از ابعاد مهم هویت قلمداد کرد. این مقاله درصدد است پاسخی قانع کننده و علمی به اینپرسش بدهد که میزان تعلق به هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان چقدر است و چه عواملی بر رویآن تأثیر می گذارد. در این راستا، و برای دستیابی به الگویی علی، نظریه های مختلف هویتی (در سه حوزهروا نشناسی، جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی) بررسی شد. این مطالعه با استفاده از روش میدانی،تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه همراه با مصاحبه اجرا شد. جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان سال سوممقطع متوسطه نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر شیراز بودند که درباره ۴۰۰ نفر، شامل ۲۰۰ دختر و200 پسر، به عنوان نمونه مطالعه شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری spss استفاده شد و تحلیل ها در دو حوزه آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد که در بعد اجتماعی، ۹۲ درصد و در بعدفرهنگی، ۷۵ درصد پاسخگویان، به عناصر هویتی در این دو حوزه احساس تعلق بالا دارند.

نویسندگان

محمدرضا جوادی یگانه

استادیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

جلیل عزیزی

کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی