مقالات فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، دوره 12، شماره 3