مجله بهره برداری و اتوماسیون در مهندسی برق

Journal of Operation and Automation in Power Engineering

چارچوب اصلی مجله بهره برداری و اتوماسیون در مهندسی قدرت (JOAPE) تمرکز بر بهره برداری سیستم قدرت، مهندسی کنترل، اتوماسیون، مفاهیم مدل‌سازی و ایجاد همکاری‌های جدید در این زمینه‌ها خواهد بود. این مجله یک انجمن علمی سطح بالا برای انتشار آخرین نتایج در بهره برداری و اتوماسیون در مهندسی قدرت فراهم می کند. تمرکز اصلی مجله عبارت خواهد بود از:

- مدلسازی و شناسایی فرآیندهای فناورانه در زمینه های مهندسی برق

- کاربردهای کنترل اتوماتیک در سیستم قدرت

- فن آوری های کامپیوتری برای اتوماسیون سیستم های قدرت

- دستگاه ها و ابزارهای کنترل سیستم ها

- سیستم و الگوریتم طراحی

- برنامه ریزی و قابلیت اطمینان

- بهره برداری بلند مدت و کوتاه مدت

- مراکز کنترل سیستم

- کنترل آنلاین شامل کنترل بار و سوئیچینگ

- حفاظت

- ریزشبکه

- الگوریتم های ژنتیک و محاسبات تکاملی

- سیستم های هوشمند

- سیستم ها و اتوماسیون

- شبکه های عصبی و منطق فازی

- سیستم های کنترل غیر خطی

- تئوری بهینه سازی و کنترل بهینه

- دستگاه های FACTS

- سیستم های تولید پراکنده و انرژی های تجدیدپذیر

The Faculty of Electrical Engineering of  University of Mohaghegh Ardabili entered into strategic partnership with Iranian Association of Electrical and Electronic Engineers (IAEEE) to publish the Journal of Operation and Automation in Power Engineering (JOAPE).The JOAPE aims to publish original and high-quality peer-reviewed papers containing significant results in new  operation and automation across all fields of Power Engineering.

 Note: Journal of Operation and Automation in Power Engineering (JOAPE) has qualified to ACADEMIC RESEARCH JOURNAL (ELMI-PAJOHESHI) status certified by the Ministry of Science, Research and Technology of Iran (No. 225326/3/18 dated 1391/11/29), and is published by the University of Mohaghegh Ardabili through a formal partnership (No. 224 dated 1391/2/26) with Iranian Association of Electrical and Electronic Engineers (IAEEE) in order to develop scientific and research cooperation.