آقای پروفسور حیدرعلی شایانفر

Prof. Heidarali Shayanfar

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

Researcher ID: (473602)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.