آقای پروفسور حسین شایقی

Prof. Hossein Shayeghi

گروه مهندسی برق، دانشگاه محقق اردبیلی

Researcher ID: (473603)

141
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور