دوفصلنامه تفسیرپژوهی

Journal Of Research Interpretation

دوفصلنامه تفسیرپژوهی توسط دانشکده الهیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از سال ۱۳۹۲ منتشر می شود.

این نشریه تا دو شماره با عنوان نشریه قرآن در آیینه پژوهش منتشر شده است.

دوفصلنامه تفسیرپژوهی در حوزه های مربوط به علوم قرآنی و تفسیر مقالات فارسی می پذیرد.