مقالات فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 10، شماره 4