مقالات فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 9، شماره 2