مقالات فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 7، شماره 3