مقالات فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 1، شماره 1