مقالات فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 11، شماره 4