نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی

Journal of Space Science, Technology and Applications

نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی وابسته به  پژوهشگاه فضایی ایران و  انجمن هوا فضای ایران به‏ منظور گسترش مرزهای دانش، نشر نتایج تحقیقات بدیع و ارزشمند در حوزه فضا و توسعه و استحکام روابط علمی میان تمام بازیگران حوزه فضایی کشور و همچنین استفاده از ظرفیت متخصصان و خبرگان کشور در توسعه علوم و دانش فضایی منتشر می شود.. نشریه علوم، فناوری و کاربردهای فضایی، نشریه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که به صورت دوفصلنامه منتشر می شود و از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و یافته های پژوهشی در  حوزه "هوا فضا" را منتشر می کند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل گردیده و پس از آن به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات