آقای دکتر محرم شاملی

Dr. Moharram Shameli

عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178448)

46
12
4

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی