آقای محرم شاملی

Moharram Shameli

استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

فرد مهم علمی - Researcher ID: (178448)

45
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی