آقای دکتر حمیدرضا حیدری نوقابی

Dr. Hamidreza Heydari-Noghabi

استادیار گروه مهندسی خط و سازه های ریلی دانشگاه علم و صنعت ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (473585)

7
7
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی